Make your own free website on Tripod.com
GILAD ZUCKERMAN - BEITAR JERUSALEM - BASKETBALL UNION CUP - גביע אגוד הכדורסל - PIALA 21.3.2013

ARIEL_ZUCKERMAN_LAMP.jpggumawi1.jpg

ARIEL ZUCKERMAN - LAKAR - لاكر - BENTUK - بنتوق - CORAK - چورق - RANCANGAN - رانچڠن - PRODUCT DESIGN - עצוב המוצר

SAUDARAKU BAGINDA ARIEL ZUCKERMAN

ARIEL ZUCKERMAN - LAKAR - لاكر - BENTUK - بنتوق - CORAK - چورق - RANCANGAN - رانچڠن - PRODUCT DESIGN - עצוב המוצר

LINKS ABOUT BEITAR JERUSALEM FOOTBALL CLUB AND BEITAR JERUSALEM BASKEBALL CLUB

בית"ר ירושלים #כדורסל# ONE.CO.IL 21/3/2013 : תואר ראשון: בית"ר ירושלים זכתה בגביע האיגוד

YNET 21/3/2013 : בית"ר ירושלים זכתה בגביע האיגוד

FACEBOOK : BEITAR JERUSALEM B.C בית"ר ירושלים כדורסל אתר קבוצת הכדורסל של בית"ר ירושלים אתר קבוצת הכדורגל של בית"ר ירושלים

BEITAR.NET 21/3/2013 : קבוצת הכדורסל של בית"ר ירושלים זכתה בתואר ראשון והיסטורי - גביע האיגוד

9.11.2010 : סרטון תקציר של בית"ר ירושלים 8 מועדון ספורט אשדוד 0

9.11.2010 : כתבה אודות ONE.CO.IL בית"ר ירושלים 8 מועדון ספורט אשדוד 0

9/11/2010 : חפוש בית"ר ירושלים - מועדון ספורט אשדוד 0:8

piala_toto_2010_1_0_ON_BOARD.jpg toto_cup_2010.jpgpiala_toto_2010.jpg

ONE : תקציר זכית בית"ר ירושלים בגביע הטוטו ה 2 ב 26.1.2010

MAKO 26/1/2010 : תקציר וכתבה : זכית בית"ר ירושלים בגביע הטוטו לעונת 2009/2010

NRG MAARIV 26/1/2010 : בית"ר ירושלים ניצחה 0:1 את רעננה וזכתה בגביע הטוטו 2009/2010

YNET 26/1/2010 21:37 : בית"ר י-ם מחזיקת גביע הטוטו לעונת 2009/10

WALLA 26/1/2010 : בית"ר ירושלים זכתה בגביע הטוטו 2009/2010 HAARETZ 26/1/2010 : BEITAR JERUSALEM WON TOTO CUP - 2009/2010

JEWISH CHRONICLE 27/1/2010 : BEITAR JERUSALEM WINS TOTO CUP JERUSALEM POST 27/1/2010 : Betar captures Toto Cup over Ra'anana

úàåø æëéú áéú"ø éøåùìéí áâáéò äèåèå ìòåðú 2009/2010 áàúø äøùîé www.liga.co.il/kolyom 26/1/2010 : ìòåðú 2009/2010

ONE 26/1/2010 : úâåáåú - çâéâåú - úîåðåú îçâéâåú äæëéä áâáéò äèåèå ONE 27/1/2010 : úâåáåú - çâéâåú - úîåðåú îçâéâåú äæëéä áâáéò äèåèå

ONE 27/1/2010 : àøé÷ áðàãå åùôò úàøéå ONE 26.1.2010 : גלרית 70 תמונות מגמר גביע הטוטו

WALLA 26/1/2010 : ëúáä åñøèåï äúâåáåú WALLA 26/1/2010 : ú÷öéø îùç÷ âîø âáéò äèåèå TELESPORT 26/1/2010 : äæëéä áâáéò äèåèå + úâåáåú

ääúàçãåú ìëãåøâì 26.1.2010 : úàåø äîùç÷ ääúàçãåú ìëãåøâì 26.1.2010 : ëúáä åúîåðåú äàøõ 27.1.2010 : éöç÷ ùåí : æä äúåàø ùçñø ìé

HALAMAN BEITAR JERUSALEM F.C. DI id.wikipedia.org WIKIPEDIA : 2009–10 Toto Cup Al SOCCERWAY : TOTO CUP 2009/2010

NANA10 + SPORT5 27.1.2010 : ú÷öéø äîùç÷ áçãùåú îáæ÷ éåí ã' ùåðä î÷åãîå NRG MAARIV 28/1/2010 : øàéåï òí òéãï åøã

NANA10 26/1/2010 : áéú"ø éøåùìéí æëúä áâáéò äèåèå àçøé 0:1 òì äôåòì øòððä beitar.net 26/1/2010 ãååç òì äæëéä áâáéò äèåèå åúîåðåú

SPORT5 : ú÷öéø ðöçåï áéú"ø éøåùìéí áçöé âîø âáéò äèåèå ðâã îëáé úì-àáéá SPORT5 : îùç÷é âáéò äèåèå áòåðú 2009/2010

YOUTUBE : çôåù ñøèåðé äæëéä áâáéò äîãéðä ìùðú 2009 äãååç äøàùåï ùì áéú"ø áàúø äøùîé

GP5L9960-(Large)_a.jpgYNET : úàåø äîùç÷ òí åéãàå ùì äçâéâåú åäøàéåðåú NRG : îòøéá : äãååç àåãåú æëéú áéú"ø äâáéò äîãéðä ä 7

àéúï èééá äâãåì

BEITAR-JERUSALEM

ONE : ùîòåï âøùåï - ùéø äàìéôåú åäâáéò ùì áéú"ø éøåùìéí ìòåðú 2007-2008

SPORT5 17/5/2008 : áéú"ø éøåùìéí æëúä áàìéôåú äîãéðä áôòí ä 6 - úàåø äðöçåï ðâã îëáé ðúðéä

ONE àìéôåú DUA GELAR PIALA DAN KEJUARAAN 2008 ãååç îòøéá ú÷öéø äîùç÷ îöåìí òí ú÷öéø äçâéâåú

BEITAR JERUSALEM DOUBLE TITLE ãàáì FIFA REPORT : BEITAR JERUSALEM'S DOUBLE SPORT5 îùç÷ äàìéôåú ú÷öéø îöåìí

ùç÷ðé áéú"ø îæîøéí áçãø ääìáùä ú÷öéø îöåìí áàúø äøùîé

MSN 17/5/2008 : ãàáì öäåá ùçåø

13/5/2008 : áéú"ø éøåùìéí æëúä áâáéò äîãéðä ä 6 - úàåø äîùç÷ áàúø äøùîé

WALLA 14/5/2008 : âáéò äîãéðä - ãååç îöåìí

IMG_9929_a.jpgYNET 13/5/2008 : áéú"ø âáéò äîãéðä éøåùìéí ãååç îöåìí

JPOST 14/5/2008 : BEITAR JERUSALEM WINS ISRAELI CUP

SPORT5 FILM : ú÷öéø âîø äâáéò

SPORT5 FILM : ú÷öéø äôðãìéí åöìåí äçèàú äôðãì îøâìé øàåáï òåáã

ñøèåï ãøê áéú"ø éøåùìéí àì âáéò äîãéðä 2008

SPORT5 : ùòøéí ðáçøéí ùì áéú"ø éøåùìéí áòåðú äãàáì 2007/8 SPORT5 TVRTKO KALE SHOW FILM - SELECTED PERFORMANCES

àåñó ùòøéí ðáçøéí ùì áéú"ø éøåùìéí ìãåøåúéä 1936 - 2008

WALLA : áéú"ø àìéôåú åâáéò éøåùìéí - ñ÷åø îéåçã - àåñó ëúáåú

עשרים 20 תארי בית"ר ירושלים - 20 GELAR BEITAR YERUSALEM - 20 BEITAR JERUSALEM TROPHIES UNTIL 26.1.2010

Trophies list of beitar jerusalem until 1998

BEITAR JERUSALEM WON TOTO CUP IN 23.12.1997 áéú"ø éøåùìéí 3 - îëáé úì-àáéá 1 âîø âáéò äèåèå - ñøèåï YOUTUBE 23.12.1997

PEACE CUP - YNET'S REPORT BEITAR "SALAM" JERUSALEM - SELF REPORT BEITAR JERUSALEM FORUM

àéê ìäúôøñí - î÷åø äöäøúé áú äàìîåú àéê ìäúôøñí - öèåè øàùåï ùì äöäøúé áú äàìîåú äöåøøéí âðå åàðé îùúáç

SITI NURHALIZA BINTI TARUDINSITI NURHALIZA

SITI NURHALIZA'S RADIO STATION

COINS LINKS

WEST AFRICAN STATES 500 FRANCS 1972 - USED BY 7 COUNTRIES - FROM MY COLLECTIONkejuaraan_dunia_kecil.jpgg20apr01.jpg

GILAD ZUCKERMAN'S COINS COLLECTION

MY GUINNESS RECORD IN COINS COLLECTING

USA-WHITE2.gifUSA MINT COINPCGS- USA coinsEURO COINS

MATA MATA UANG ISLAM List of Rulers of the Islamic World

TRIPOD

 

מה ההבדל בין שאויש לסלמון ? הסלמון שב אל הנהר בו הושרץ , השאויש שב אל כוס אמו בו הושרץ

חדשות אלשאוישיה : שאויש עלה השמימה לאחר שהתפגר , ראה את גמלאי השאוישיה יושבים בגיהנום בתוך גיגיות מלאות נוזל חום ושותים קפה , בקש להיות אתם והוכנס לגיגית בגיהנום , פתאום נשמע קול : "נגמרה ההפסקה ! להוריד ראשים ! כל המלעיג על דברי שאוישיה נדון בצואה רותחת !" - על פי תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נ"ז עמוד א , וגם : תלמוד בבלי מסכת ערובין דף כ"א עמוד ב

 

 

MY OTHER PAGES

COMMON DICTIONARIES - KAMUS-KAMUS UMUM - מלונים כלליים

JALINAN-JALINAN / PAUTAN / TAUTAN / HUBUNGAN / PRANALA TENTANG BAHASA MELAYU / INDONESIA

GUINNESS

OTHER LINKS